Skip to content
image_not_found

Smjer Muzička teorija i pedagogija

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer za muzičku teoriju i pedagogiju namijenjen budućim studentima koji žele da prošire svoja teoretska i pedagoška saznanja, usvajajući i prenoseći znanje o analitičkim metodama za pronicanje u zakonitosti koje upravljaju muzičkim fenomenima. Poseban akcenat na ovom smjeru stavlja se na pedagoški aspekt, spremajući studente da obrazuju nove naraštaje.

  Studiranje

  U toku četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master studija (kada se ovaj smjer razdvaja na Muzičku teoriju i Muzičku pedagogija) studenti slušaju predmete koji su prilagođeni formiranju i obrazovanju muzičkih stručnjaka sa naglašenim pedagoškim aspektom. Tokom studija studenti stiču kompetencije i znanje uz pomoć kojih kvalitetno mogu da predaju teorijske predmete (teorija muzike, harmonija, kontrapunkt, muzički oblici, solfeđo, muzička kultura, itd.) na svim nivoima školovanja u raznima obrazovnim i kulturnim institucijama.

  Šta poslije

  Po završenom studiju muzičke teorije i pedagogije student stiče zvanje koje nudi širok spektar mogućih radnih pozicija, od kojih se posebno izdvajaju one koje su u neposrednoj vezi sa pedagoškim radom. Usvajajući teoretska znanja i metode pedagogije muzičke teorije i osnovne muzičke pismenosti, studenti su kompetentni za rad i osmišljavanje programa u opšteobrazovnim institucijama, muzičkim školama, te kulturnim institucijama i medijima.

Smjer Muzička teorija i pedagogija

Riječ dr Saše Pavlovića, red. prof. budućim kolegama

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani teoretičar umjetnosti – 240 ECTS, muzički pedagog i teoretičar.

Nastavni plan 2013-2020 je dostupan na  linku.

Nastavni plan 2021. je dostupan na linku

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Pripremna nastava

  Informacije o pripremnoj nastavi možete pogledati OVDJE

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)


  Klavir (Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru. 
  Program se izvodi iz nota.

  Pismena i usmena provjera 
  Teorija muzike

  • Pismeni dio prijemnog ispita: Intervali; Ljestvice (dur-mol sistem i modusi; Akordi (konstrukcija i mnogostranost)
  • Usmeni dio ispita: Poznavanje gradiva iz oblasti Teorije muzike za srednje muzičke škole.

  Literatura
  Marko Tajčević, Osnovna teorija muzike, Književno izdavačka zadruga „CENTAR“, Beograd, 2003.
  Dejan Despić, Teorija muzike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

  Harmonija

  • Pismeni dio prijemnog ispita: Harmonizacija zadatog šifrovanog basa, 8 taktova; Harmonizacija soprana, 8 taktova
  • Usmeni dio ispita: Pitanja na usmenom dijelu ispita se tiču poznavanja gradiva srednje muzičke škole 

  Literatura
  Mirjana Živković, Harmonija za 2. razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
  Mirjana Živković, Harmonija za 3. i 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

  Muzički oblici

  • Pismeni dio prijemnog ispita: Formalna analiza i šematski prikaz djela, oblik pjesme.
  • Usmeni dio ispita: Pitanja na usmenom dijelu ispita se tiču poznavanja gradiva srednje muzičke škole.

  Literatura
  Dušan Skovran, P. Vlastimir, Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1991.

   
  Ma David Mastikosa, viši asistent

  Katedra za muzičku teoriju

  Ma Mladen Janković, viši asistent

  Katedra za muzičku teoriju

  Prof. dr Saša Pavlović

  Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

  Matija Antonić, МА, viši asistent

  Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

   

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studijе

Nakon uspješno završenog Master studija i odbrane završnog rada, stiče se zvanje master muzičke teorije – 300 ECTS ili master muzičke pedagogije – 300 ECTS

Nastavni plan ѕa studije Muzička teorija i harmonskom analizom -  dostupan na linku.

Nastavni plan ѕa studije Muzička teorija kontrapunkt -  dostupan na linku.

Nastavni plan ѕa studije Muzička teorija, muzički oblici -  dostupan na linku.

 

Nastavni plan ѕa studije Muzička pedagogija - metodika opšteg muzičkog obrazovanja -  dostupan na linku.

Nastavni plan ѕa studije Muzička pedagogija - metodika solveđa -  dostupan na linku.

 

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Uslovi upisa

  Na II ciklus akademskih studija (master) mogu se upisati kandidati koji su:

  • završili osnovne akademske studije - I ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 bodova sa prosečnom ocenom najmanje 8 i najmanjom ocenom 9 iz diplomskog/ završnog ispita  
  • položili prijemni ispit za II ciklus studija

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Zahtjevi na prijemnom ispitu:

  Grupa: MUZIČKA TEORIJA
  • Pristupni rad koji po obimu i sadržaju odgovara završnom radu na diplomskim akademskim studijama odnosno diplomskom radu iz teorijskih predmeta na Odseku za opštu muzičku pedagogiju
  • Izrada pismene klauzure na zadatu teorijsko-analitičku temu iz jednog od predmeta (Muzički oblici, Kontrapunkt, Harmonija sa harmonskom analizom). Kandidat na samom ispitu dobija više ponuđenih tema, od kojih bira jednu i radi je tokom tri sata, po pravilu bez korišćenja literature.
  • Razgovor komisije sa kandidatom, što uključuje odbranu klauzure, pitanja vezana za pristupni rad, razgovor s kandidatom o njegovim interesovanjima i početnim planovima naučno-istraživačkog rada.

   

  PRIJEMNI ISPIT:

  Ponedeljak 25.10.2021. godine

  10.00 - pismeni dio ispita;

  13.00 - usmeni dio ispita - razgovor sa kandidatima.

   

  Grupa: MUZIČKA PEDAGOGIJA
  • Pristupni rad koji po obimu i sadržaju odgovara završnom radu na diplomskim akademskim studijama odnosno diplomskom/završnom radu iz Metodike solfeđa ili Metodike opšteg muzičkog obrazovanja na Smjeru za Muzičku teoriju i pedagogiju.
  • Izrada pismene klauzure sa temom iz Metodike solfeđa ili Metodike opšteg muzičkog obrazovanja. Vreme izrade: tri sata.
  • Razgovor komisije sa kandidatom, što uključuje odbranu klauzure, pitanja vezana za pristupni rad, razgovor s kandidatom o njegovim interesovanjima i početnim planovima naučno-istraživačkog rada.

   

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organozuju se konsultacije sa profesorima.

  Konsultacije u vezi sa zahtevima i priprema za prijemni ispit iz predmeta Solfeđo za sada će se realizovati putem aplikacija za video konferencije (četvrtkom od 13.00 do 14.00) i putem elektronske pošte.

  Ma David Mastikosa, viši asistent

  Katedra za muzičku teoriju

  Ma Mladen Janković, viši asistent

  Katedra za muzičku teoriju

  Prof. dr Saša Pavlović

  Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

  Matija Antonić, asistent

  Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 

  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna ocjena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna ocjena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća