Skip to content

Документи на нивоу Академије

Преузмите доступне документе

 

 

 

Дијана Шукало, дипл. правник

Секретар Академије умјетности
Преузмите доступне документе
 • Статут Академије умјетности  из 30.12.2022. - преузми
 • Одлука Управног одбора Универзитета у Бањој Луци  - позитивно мишљење на приједлог Статута Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - преузми
 • Одлука Умјетничко-научно-наставног вијећа о усвајању Статута Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - преузми
 • Правилник о интернет презентацији Академије умјетности - преузми
 • Правилник о начину припреме и поступку израде и одбране завршног рада на II циклусу студија мастер (до 29.02.2024.) - преузми
 • Правилник о поступку прјаве, израде и одбране завршног рада на II циклусу студија мастер (од 01.03.2024.)- преузми
 • Правилник о додјели признања и награда Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - преузми
 • Пословник о раду наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - преузми
 • Цјеновник услуга Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - преузми
 • Пословник о раду Kатедри Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - преузми
 • Правилник о коришћењу припадајућег дијела властитих средстава Академије умјетности - преузми
 • Правилник о измјени правилника о коришћењу припадајућег дијела властитих средстава Академије умјетности - преузми
I циклус
II циклус
III циклус

Документи на нивоу Универзитета

Преузмите доступне документе

 

 

 1. Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 67/20) - 23. јули 2020. године - преузми
 2. Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју - преузми
 3. Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања - преузми
  1. Закон о измјенама Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања - преузми
 4. Закон о студентском организовању - преузми
 1. Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци - преузми - 16. јануар 2020. године
 2. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луципреузми
 3. Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци - преузми
  1. Измјена и допуна Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци - преузми
  2. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци - преузми
  3. Закључак Сената 27. јун 2019. године - Сагласност ментора
 4. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи- преузми
  1. Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи - преузми
  2. Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи - преузми
 5. Правилник о коришћењу слободне студијске године - преузми
 6. Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету - преузми
 7. Правилник о додјели признања награда Универзитета у Бањој Луци - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ – преузми
  1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци - преузми - 27. септембар 2018. године
 8. Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе – преузми
  1. Одлука о стављању ван снаге члана 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за гетута за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, број 02/04-3.1472-46/12 од 21.6.2012. године - преузми - 9. август 2019. година
 9. Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци - преузми - 5. март 2019. године
  1. Прилог 1 - Захтјев за еквиваленцију - преузми
  2. Прилог 2 - Захтјев за признавање стране образовне квалификације ради наставка образовања - преузми
  3. Правилника о допуни правилника признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци [28.11.2019. године] - преузми
 10. Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 - стране 9 и 11) - преузми
 11. Правилник о ванредном студију - преузми
 12. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци - преузми
 13. Правилник о вредновању студентског волонтирања - преузми
 14. Правилник о промјени статуса и рангирању студената - преузми
 15. Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса - преузми
 16. Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација - преузми
 17. Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци - преузми
 18. Правилник о међународној размјени студената и особља - преузми
  1. Прилози уз Правилник о међународној размјени студената и особља - преузми
 19. Правилник о фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког и умјетничког рада на Универзитету у Бањој Луци - 4. јуни 2019. године - преузми
 20. Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања - Сл. гласник РС, број 2/22 - преузми
 1. Правила студирања на I и II циклусу студија - преузми
 2. Правила студирања на III циклусу - 26. децембар 2019. године - преузми
  1. Одлука о измјени Правила студирања на III циклусу - 26. 09. 2020. године - преузми
 3. Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 - 1. април 2019. године - преузми
  1. Одлука о измјенама Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 - 17. јул 2019. године - преузми
 4. Правила за пријаву и реализацију ЕРАЗМУС+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци - 14. новембар 2019. година - преузми
  1. Прилог 1 - преузми
  2. Прилог 2 - преузми
  3. Прилог 3 - преузми
  4. Прилог 4 - преузми
 5. Правила за пријаву и реализацију CEEPUS III мреже - 14. новембар 2019. године - преузми
 1. Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2020/21. годину - 13. јули 2020. године - преузми
Обрасци у складу са Одлуком о форми и садржини Пријаве теме за израду докторске дисертације , Извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације број 02/04-3.2038-151/16 од 18.07.2016. године.
 1. Образац 1 – Пријава теме за израду докторске дисертације - преузми
 2. Образац 2 - Извјештај о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације - преузми
 3. Образац 3 – Извјештај о оцјени урађене докторске тезе - преузми
 1. Образац 1 – Подаци о аутору одбрањене докторске дисертације - преузми
 2. Образац 2 - Изјава 1 - Изјава о ауторству - преузми
 3. Образац 3 – Изјава 2 - Изјава којом се овлашћује Универзитет у Бањој Луци да докторску дисертацију учини јавно доступном - преузми
 4. Образац 4 – Изјава 3 - Изјава о идентичности штампане и електронске верзије докторске дисертације - преузми
 1. Образац 1 – Пријава теме за израду докторске дисертације - преузми
 2. Образац 2 - Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе - преузми
 3. Образац 3 – Извјештај о оцјени урађене докторске тезе - преузми
 4. Образац 3 – Образац 4 – Ивјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника и сарадника - преузми

Прописи на нивоу Универзитета

Документе можете преузети на страници Универзитета