Skip to content

Obavještenje studentske službe

Obavještenje studentske službe

Upis zimskog semestra za studente viših godina prvog, drugog i trećeg ciklusa studija počinje 03.10.2022. godine a završava se 21.10.2022. godine.
Prilikom upisa i ovjere semestra student je dužan ispuniti sljedeće uslove:
-    ostvaren potreban broj ECTS bodova (45)
-    potpise predmetnih nastavnika u skladu sa nastavnim planom
-    uredno popunjen indeks (šifra predmeta, naziv predmeta, ime i prezime predmetnog nastavnika, status predmeta, broj ECTS bodova, broj časova) 
-    uredno i čitko popunjen upisni materijal
-    dokaz o uplati naknade za upis semestra i školarinu
-    potvrdu od biblioteke da ne duguje knjige