Skip to content
image_not_found

Смјер Музичка теорија и педагогија

Ко уписује овај смјер

Смјер за музичку теорију и педагогију намијењен будућим студентима који желе да прошире своја теоретска и педагошка сазнања, усвајајући и преносећи знање о аналитичким методама за проницање у законитости које управљају музичким феноменима. Посебан акценат на овом смјеру ставља се на педагошки аспект, спремајући студенте да образују нове нараштаје. 

Студирање

У току четворогодишњих основних и једногодишњих мастер студија (када се овај смјер раздваја на Музичку теорију и Музичку педагогија) студенти слушају предмете који су прилагођени формирању и образовању музичких стручњака са наглашеним педагошким аспектом. Током студија студенти стичу компетенције и знање уз помоћ којих квалитетно могу да предају теоријске предмете (теорија музике, хармонија, контрапункт, музички облици, солфеђо, музичка култура, итд.) на свим нивоима школовања у разнима образовним и културним институцијама.

Шта послије

По завршеном студију музичке теорије и педагогије студент стиче звање које нуди широк спектар могућих радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредној вези са педагошким радом. Усвајајући теоретска знања и методе педагогије музичке теорије и основне музичке писмености, студенти су компетентни за рад и осмишљавање програма у општеобразовним институцијама, музичким школама, те културним институцијама и медијима. 

Смјер Музичка теорија и педагогија

Ријеч др Саше Павловића, ред. проф. будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно И циклус, стиче се звање дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, музички педагог и теоретичар.

Наставни план 2013-2020 је доступан на  линку.

Наставни план 2021. је доступан на линку

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Припремна настава

  Информације о припремној настави можете погледати ОВДЈЕ.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)


  Клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. 
  Програм се изводи из нота.

  Писмена и усмена провјера 
  Теорија музике

  • Писмени дио пријемног испита: Интервали; Љествице (дур-мол систем и модуси; Акорди (конструкција и многостраност)
  • Усмени дио испита: Познавање градива из области Теорије музике за средње музичке школе.

  Литература
  Марко Тајчевић, Основна теорија музике, Књижевно издавачка задруга „ЦЕНТАР“, Београд, 2003.
  Дејан Деспић, Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.

  Хармонија

  • Писмени дио пријемног испита: Хармонизација задатог шифрованог баса, 8 тактова; Хармонизација сопрана, 8 тактова
  • Усмени дио испита: Питања на усменом дијелу испита се тичу познавања градива средње музичке школе 

  Литература
  Мирјана Живковић, Хармонија за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
  Мирјана Живковић, Хармонија за 3. и 4. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

  Музички облици

  • Писмени дио пријемног испита: Формална анализа и шематски приказ дјела, облик пјесме.
  • Усмени дио испита: Питања на усменом дијелу испита се тичу познавања градива средње музичке школе.

  Литература
  Душан Сковран, П. Властимир, Наука о музичким облицима, Универзитет уметности у Београду, 1991.
   

  Ма Давид Мастикоса, виши асистент

  Катедра за музичку теорију

  Ма Младен Јанковић, виши асистент

  Катедра за музичку теорију

  Проф. др Саша Павловић

  Катедра за солфеђо и музичку педагогију

  Ма Матија Антонић, виши асистент

  Катедра за солфеђо и музичку педагогију

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

   

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер музичке теорије  – 300 ECTS или мастер музичке педагогије  – 300 ECTS

Наставни план ѕа студије Музичка теорија и хармонском анализом -  доступан на линку.

Наставни план ѕа студије Музичка теорија контрапункт -  доступан на линку.

Наставни план ѕа студије Музичка теорија, музички облици -  доступан на линку.

 

Наставни план ѕа студије Музичка педагогија - методика општег музичког образовања -  доступан на линку.

Наставни план ѕа студије Музичка педагогија - методика солвеђа -  доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Услови уписа

  На II циклус академских студија (мастер)  могу се уписати кандидати који су:

  • завршили основне академске студије - I циклус студија у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова са просечном оценом најмање 8 и најмањом оценом  9 из дипломског/ завршног испита 
  • положили пријемни испит за II циклус студија 

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Захтјеви на пријемном испиту:

  Група: МУЗИЧКА ТЕОРИЈА 
  • Приступни рад који по обиму и садржају одговара завршном раду на дипломским академским студијама односно дипломском раду из теоријских предмета на Одсеку за општу музичку педагогију
  • Израда писмене клаузуре на задату теоријско-аналитичку тему из једног од предмета (Музички облици, Контрапункт, Хармонија са хармонском анализом). Кандидат на самом испиту добија више понуђених тема, од којих бира једну и ради је током три сата, по правилу без коришћења литературе.
  • Разговор комисије са кандидатом, што укључује одбрану клаузуре, питања везана за приступни рад, разговор с кандидатом о његовим интересовањима и почетним плановима научно-истраживачког рада.

   

  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:

  Понедељак 25.10.2021. године

  10.00 - писмени дио испита;

  13.00 - усмени дио испита - разговор са кандидатима.

   

  Група: МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА
  • Приступни рад који по обиму и садржају одговара завршном раду на дипломским академским студијама односно дипломском/завршном раду из Методике солфеђа или Методике општег музичког образовања на Смјеру за Музичку теорију и педагогију.
  • Израда писмене клаузуре са темом из Методике солфеђа или Методике општег музичког образовања. Време израде: три сата.
  • Разговор комисије са кандидатом, што укључује одбрану клаузуре, питања везана за приступни рад, разговор с кандидатом о његовим интересовањима и почетним плановима научно-истраживачког рада.

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Консултације у вези са захтевима и припрема за пријемни испит из предмета Солфеђо за сада ће се реализовати путем апликација за видео конференције (четвртком од 13.00 до 14.00) и путем електронске поште.

  Ма Давид Мастикоса, виши асистент

  Катедра за музичку теорију

  Ма Младен Јанковић, виши асистент

  Катедра за музичку теорију

  Проф. др Саша Павловић

  Катедра за солфеђо и музичку педагогију

  Матија Антонић, асистент

  Катедра за солфеђо и музичку педагогију

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа