Skip to content
image_not_found

Смјер Дириговање

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер за дириговање је намијењен студентима који желе да обликују и усаврше своје вјештине у умјетности руковођења/дириговања (хоровима, оркестрима и различитим ансамблима) на пробама и наступима, као и студентима који желе свестран развој своје музичке личности.

  Студирање

  У току четворогодишњих основних и једногодишњих мастер) студија, студент стиче компетенције за самосталну умјетничку активност кроз рада са различитим ансамблима (симфонијски, камерни оркестри, хорови) као и способности за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Студенти стичу практичне вјештина (умјетничког изражавања, рад са ансамблима, одржавања проба, јавна извођења, и сл.) учествујући на богатим умјетничким програмима Академија умјетности, потом теоријска знања (познавање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици), те одређених општих компетенција (самосталност, критичко мишљење и вјештина комуникације).

  Шта послије

  Завршене студије дириговања нуде широк спектар могућих радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредној вези са самосталним умјетничким и педагошким радом. Дипломирани диригент и мастер дириговања, поред компетенција за рад са различитим ансамблима на пројектима у установама културе, оспособљен је за рад у у позоришту, опери и другим мултимедијалним пројектима за које је потребно стручно умјетничко руковођење.

Смјер Дириговање

Ријеч мр Бранке Радошевић-Митровић, ван. проф. будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се звање дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, диригент.

Наставни план је доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Главни предмет (дириговање једне хорске композиције, дириговање првог става симфоније, свирање примјера из хорске литературе, дириговање техничког примјера a prima vista, слушни тест, примјери из оркестарске литературе) – 25 бодова

  Солфеђо 8 бодова (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

  Клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. (Програм се изводи из нота.) 
  Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика 

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, органозују се консултације са професорима.

  Мр Бранка Радошевић Митровић

  Катедра за дириговање

   

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
  • Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер дириговања – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Услови уписа

  На II циклус академских студија (мастер)  могу се уписати кандидати који су:

  • завршили основне академске студије - I циклус студија у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова са просечном оценом најмање 8 и најмањом оценом  9 из дипломског/ завршног испита 
  • положили пријемни испит за II циклус студија 

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Захтјеви на пријемном испиту:

  • Снимак дириговања композиција из двије различите стилске епохе  
  • Докази о професионалним достигнућима из области дириговања (концертне афише, снимци)
  • Разговор комисије са кандидатом о његовим интересовањима и почетним плановима умјетничко-истраживачког рада.

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Бранка Радошевић Митровић

  Катедра за дириговање

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оцјена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа