Skip to content
image_not_found

Смјер Трзалачки инструменти - ГИТАРА

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер за трзалачке инструменте-гитара је намијењен будућим студентима који желе да истраже и уобличе своје креативне потенцијале, бавећи се стицањем практичних знања и вјештина умјетничког изражавања, свирања у ансаблима, као и вјештине осмишљавања и извођења наставе.

  Студирање

  У току четворогодишњих основних и једногодишњих мастер студија на Смјеру за трзалачке инструменте студент слуша гитару као главни предмет. С обзиром да интересовање за овај одсјек одговара реалним могућностима каснијег запошљавања у основним и средњим музичким школама, значајна пажња посвећује  не само развоју умјетничких способности , већ и усвајању других знања из области теорије музике, хуманистичких дисциплина и страних језика. 

  Шта послије

  По завршеном студију гитаре студент стиче звање које нуди широк спектар могућих радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредњој вези са самосталним умјетничким и педагошким радом. Студенти стичу способност за самосталну умјетничку активност, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. 

   

Смјер Трзалачки инструменти, група Гитара

Ријеч мр Наташе Јокић, ван. проф. будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно И циклус, стиче се звање дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, гитариста.

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку. 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит
  • солфеђа*
  • двије етиде (једна од етида од композитора Х.В.Лобоса),
  • Ј.С. Бах- три става из барокне свите или фуга, односно чакона, 
  • један став сонате тј. сонатни облик,  
  • комад по избору.  

  *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Наташа Јокић, ма

  Катедра за гитару

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер гитаре  – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној Плочи

  Услови уписа

  Услови за упис на други циклус студија је завршен први циклус студија клавира са стечених 240 ECTS бодова и положен пријемни испит.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  За пријемни испит потребно је припремити

  • слободан програм у трајању 35 минута. Програм се изводи напамет.

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Наташа Јокић, ма

  Катедра за гитару

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа