Skip to content
image_not_found

Смјер Композиција

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер за композицију је намијењен будућим студентима који желе да истраже и уобличе своје креативне потенцијале, бавећи се композиторским стваралаштвом у области солистичке, вокалне, вокално-инструменталне, камерне и електронске музике, те да унаприједе вјештине умјетничког изражања и прошире сазнања о примјени технологије у музици.  

  Студирање

  У току четворогодишњих основних (и једногодишњих мастер) студија на Смјеру за композицију, студент стиче компетенције за самосталну умјетничку активност, те педагошки и креативни рад у основним и средњим музичким школама. Студији омогућавају савладавање основних теоријских дисциплина, упознавање класичних и савремених метода компоновања, освајање практичних музичких знања и вјештина, те рад на самосталним и групним интердисциплинарним пројектима у оквиру фестивала и културних догађаја који су у организацији Академије умјетности (Дани Владе С. Милошевића, тематски концерти Вече савремене музике, учешће на пројектима студената студијског програма Драмске умјетности – музика за филмове и представе, и сл.) 

  Шта послије

  Завршене студије композиције нуде широк спектар могућих радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредној вези са самосталним умјетничким и педагошким радом. Дипломирани композитор, поред компетенција за рад у установама културе и у медијима, оспособљен је за рад у позоришту и на филму, компонујући, оркестрирајући, аранжирајући и транскрибујући нотни материјал.  

Смјер Композиција

Ријеч ма Давида Мастикоса, виши асистент будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се звање дипломирани композитор – 240 ECTS.

Наставни 2013-2020 план је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Главни предмет (приложена 1 композиција за клавир и 2 по слободном избору), Солфеђо*, Клавир: Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота.
   Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

  *1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Ма Давид Мастикоса, виши асистент

  Катедра за музичку теорију

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер композиције – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Услови уписа

  На II циклус академских студија (мастер)  могу се уписати кандидати који су:

  • завршили основне академске студије - I циклус студија у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова са просјечном оцјеном најмање 8 и најмањом оцјеном 9 из дипломског/ завршног испита 
  • положили пријемни испит за II циклус студија 

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Захтјеви на пријемном испиту:

  • Приступни рад који по обиму и садржају одговара завршном раду на дипломским академским студијама на Смјеру за композицију.
  • Разговор комисије са кандидатом што, укључује питања везана за приступни рад, као и разговор са кандидатом о његовим интересовањима и почетним плановима умјетничко-истраживачког рада.

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Ма Давид Мастикоса, виши асистент

  Катедра за музичку теорију

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оцјена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа