Skip to content
image_not_found

Смјер Дизајн звука

 • Ко уписује овај смјер

  Ово усмјерење је намијењено људима који желе да се образују и припреме за професионално обављање послова снимања и постпродукције звука. Будући студенти смјера снимање и дизајн звука су они који имају афинитете, таленте и склоности ка музици, филму, видео-играма, позоришту и радију, али и акустици и аудио-техници, они које занима звук као форма умјетничког изражавања, како у креативном тако и у техничком смислу. Са друге стране, веома је важна и неизоставна жеља и потреба кандидата за личним развојем, жеља за учењем и усавршавањем, као и склоност ка тимском раду, јер је тимски рад и перманентно праћење најновијих технолошких иновација услов за опстанак у будућем професионалном животу.

  Студирање

  Наставни процес траје четири године односно осам семестара, током којих ће студенти слушати теоријска предавања из матичних и осталих предмета предвиђених наставним програмом. Међутим, велики дио наставе ће бити посвећен практичном раду, како на индивидуалним задацима тако и на
  заједничким вјежбама са студентима других усмјерења, прије свега реализацији студентских филмова и других пројеката.
  Од студената се очекује да током студирања стекну следеће компетенције и академске вештине:

  • Познавање драматургије звука
  • Високу креативност и естетичност
  • Познавање акустике и акустичких особина различитих извора звука
  • Познавање аудио-технике и оспособљавање за рад на сложеним аудио-системима
  • Развијање склоности ка тимском раду и потребе за перманентним личним образовањем и усавршавањем

  Компетенције студената по завршетку студија су такве да могу да раде све послове у области снимања и постпродукције звука.

   

 • Шта послије

  По завршетку студија од дипломираног студента се очекује да буде професионално и стручно оспособљен за снимање и дизајн звука на филму, телевизији, радију, позоришту и другим аудиовизуелним медијима. Дипломирани студент се оспособљава као креативни стручњак у области снимања, монтаже, миксовања и репродукције звука. Може да успешно обавља дизајн звука, стварајући звучну слику у складу са драматуршким и стилским захтевима постављеног задатка, има проверен и однегован слух, познавалац је карактеристика говорног апарата, акустике и акустичких особина различитих извора звука. Може веома успешно да користи техничке могућности сложених аудио-система и да влада новим технологијама. Другим речима, детаљно је упућен у природу аудиовизуелних уметничких изражајних средстава. Сврха студијског програма Снимање и дизајн звука је да се у области звука у драмским уметностима оствари значајан напредак у подизању свести о уметничким аспектима дизајна звука и могућности које дизајн звука пружа у циљу унапређења уметничког квалитета целокупног драмског дела, као и дефинисања и имплементације техничких стандарда. Пласман на тржиште рада стручњака овог профила је такав да студенти (на жалост) често не стигну да заврше школовање и веома рано бивају увучени у професионални живот, јер потражња за обученим кадровима у том уметничком пољу увелико превазилази понуду. Имајући у виду географски положај града Бања Луке и то да најближи регионални центри (Сарајево, Загреб, Љубљана), изузимајући Београд и Нови Сад, немају високу школу са овим усмјерењем, јасна је и свијетла будућност будућих алумнија АУБЛ усмјерења снимање и дизајн звука.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани дизајнер звука  - 240 ЕCTS.

Наставни план је за Смјер ФТВ - дизајн звука доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Кандидат може да упише студије на студијском програму Снимање и дизајн
  звука уколико је претходно завршио средњу школу и положио Испит за
  провјеру склоности и способности. Сви кaндидaти кojи кoнкуришу зa упис,
  пoлaжу приjeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно
  показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6
  (шест) мјесеци.

  Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи самостално
  направљен снимак кратког аудио рада слободне теме и форме, трајања до 2
  минута. За креирање овог рада обавезно је користити звучне ефекте,
  музику и говор. Током пријемног испита, вриједнују се: идеја, способност
  изражавања и естетски осјећај за стварање звучне слике, а не квалитет
  снимка. Снимак се прилаже на преносној-флеш меморији у аудио (.wav) формату.
  Уз снимак, кандидат прилаже детаљно написано објашњење који су аудио
  уређаји коришћени за реализацију аудио рада и поступак рада. Уз снимак
  који се предаје мора бити написано име и презиме кандидата, као и назив и
  трајање рада.

  Кандидат мора да приложи опште љекарско увјерење и посебно увјерење о
  здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне
  здравствене установе.

  Припремна настава

  Информације ће бити накнадно обајвљене.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит се састоји од четири дијела:
  Први дан

  • Тест опште културе
  • Тест музикалности и осјећаја за ритам + Анализа филмског инсерта

  Други дан 

  • Тест Аудио технике и препознавања звучних извора
  • Разговор са кандидатом + Анализа филмског инсерта (одбрана) + Анализа приложеног аудио рада

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, организују се консултације са професорима.

   

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју постигнутих бодова, и то на основу општег успијеха у средњошколском образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, на слиједећи начин:

  • Општи успијех у средњошколском образовању доноси максимално 50 бодова.
  • На пријемном испиту се може остварити максимално 50 бодова.
  • Кандидати који нису остварили 15 и више бодова на пријемном испиту немају право на упис.