Skip to content
image_not_found

Смјер Соло пјевање

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер за соло пјевање је намијењен будућим студентима који желе да обикују и усаврше своје вокалне способности формирајући музичку личност – соло пјевача, високог професионалног нивоа, који стиче компетенције за педагошки рад у основним и средњим музичким школама, за рад у професионалним хорским, оперским и позоришним ансамблима, као и у институцијама културе.

  Студирање

  У току четворогодишњих основних и једногодишњих мастер студија студенти слушају предмета који планом и програмом предвиђају стицање знања која омогућавају самосталну умјетничку активност и учешће у раду хорских, оперских и позоришних ансамбала (предмети соло пјевање, камерна музика, хор, глума). Поред наведеног значајна пажња посвећује се  освајању других знања из области теорије, методике соло пјевања, хуманистичких дисциплина и страних језика.

  Шта послије

  По завршеном студију соло пјевања студент стиче звање које нуди широк спектар могућих радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредној вези са самосталним умјетничким и педагошким радом. Студенти стичу способност за самосталну умјетничку активност, као и компетенције за педагошки и креативни рад на свим нивоима музичког образовања, те институцијама културе попут позоришта, опере и концертних дворана.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно И циклус, стиче се звање дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, соло пјевач.

Наставни план 2013-2020 је доступан на линку.

Наставни план 2021 је доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Композиција „старог мајстора“
  ораторијумска арија, 
  соло пјесма XIX вијека,
   соло пјесма XX вијека,
  композиција „домаћег аутора“,
  оперска арија)  - комплетан програм напамет

  Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)


  Клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота.)

  Напомена

  Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, органозују се консултације са професорима.

  Мр Дуња Симић, ред. проф.

  Катедра за соло пјевање

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

   

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер соло пјевања  – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Услови уписа

  На II циклус академских студија (мастер)  могу се уписати кандидати који су:

  • завршили основне академске студије - I циклус студија у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова са просечном оценом најмање 8 и најмањом оценом  9 из дипломског/ завршног испита 
  • положили пријемни испит за II циклус студија 

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Захтјеви на пријемном испиту:

  • Соло пјесма старог мајстора или ораторијумска арија
  • Соло пјесма 19.вијека
  • Соло пјесма 20.вијека
  • Соло пјесма домаћег аутора
  • Оперска арија

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Дуња Симић, ред. проф.

  Катедра за соло пјевање

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 

  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа