Skip to content
image_not_found

Смјер Графика

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер за графику је намијењен онима који желе да стекну широку и чврсту основу за бављење стваралаштвом у области ликовне умјетности. Иако је стављен акцент на изучавање графичких техника, студент кроз мултидисциплинарни приступ стиче увид у друге области визуелног изражавања, те да интегришући своја искуства изгради зрелу ауторску личност.

  Студирање

  Током основних и мастер студија на смјеру Графика, стичу се компетенције за самостално умјетничко дјеловање те педагошки рад. Студент изучава теоријске принципе на којима почива стварања ликовног дјела, а кроз практичан рад савладава посебности и изражајне могућности графичких и других ликовних и примјењених техника. Током студија полазници се подстичу да својим радовима учествују на међународној графичкој сцени и да судјелују у креирању културног живота у локалним срединама.

  Шта послије

  Окончане студије графике нуде широке могућности за професионални ангажман. То је првенствено подручје ауторског умјетничког дјеловања, затим педагошки рад, рад у установама културе и медијима, графичко обликовање итд.

Смјер Графика

Ријеч мр Милан Крајновић, доцент будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани ликовни умјетник – 240 ЕЦТС, графичар.

Наставни план је доступан на линку.

 

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. Комисија за пријемни испит на смјеру Сликарство и смјеру Интермедијална умјетност је састављена од наставника из области Сликарства и Интермедијалне умјетности. Пријемни испит за ова два смјера је заједнички.

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

  Докази склоности

  Кандидати достављају мапу са најмање десет радова на папиру величине А0/Б1 или десет хамер папира А0/Б1 на којима су прегледно залијепљени мањи радови рађени на папиру у било којој цртачкој или сликарској техници, при чему је избор мотива слободан. 
  Радови се достављају у мапи са назначеним именом и презименом кандидата. 

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит траје четири дана

  Први дан - Студија портрета (по живом моделу).
  Други дан - Студија акта (по живом моделу).
  Трећи дан - Студија акта (по живом моделу).
  Четврти дан – Сликање мртве природе (техника по избору...) или израда предлошка за једну од графичких техника.

  Сваки кандидат треба да има суви угљен и натрон или хамер папир величине А0 за сваки дан пријемног испита. 

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  мр Милан Крајновић, ванредни професор

  Катедра за Графику

  За упис на смјер Графика, организована је припремна настава, информације погледајте овдје.

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Maстер студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се услов за упис на Мастер студије (II  циклус). Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер графике – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној Плочи

  Услови уписа

  Услови за упис на други циклус студија графике су завршен први циклус студија и положен пријемни испит.

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  За пријемни испит потребно је донијети:

  • мапу радова. 10 графичких листова и 10 цртежа
  • кратак приједлог умјетничког истраживања

  Пријемни испит се састоји од прегледа достављеног материјала и интервјуа са кандидатом.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Мр Милан Крајновић, доцент

  Катедра за графику

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оцјена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа